Game Localization

บริการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับเกมประเทศเกาหลีที่ต้องการส่งออกไปยังตลาดโลก และบริการแปลเป็นภาษาเกาหลีสำหรับเกมต่างประเทศที่ต้องการจัดจำหน่ายในประเทศเกาหลี งานประกันคุณภาพงานแปล (Localization Quality Assurance) ควบคู่ไปกับบริการดูแลคอมมูนิตี้เพื่อผู้เล่นท้องถิ่น

งานด้าน Game Localization ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเท่านั้น แต่เป็นงานที่ต้องอาศัยการสั่งสมประสบการณ์และทำความเข้าใจในตัวเกมเป็นอย่างมาก 

BOBGATE มี Resource Pool ขนาดใหญ่ที่ทำให้สามารถทำการแปลจากภาษาเกาหลีไปเป็นภาษาอื่นนับ 10 กว่าภาษา ไม่ใช่แค่เพียงภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาฝรั่งเศษและภาษาสเปน เป็นต้น ทำให้สามารถลด Lead Time ในการปล่อยเกมไปยังทั่วไปให้สั้นที่สุด

เราได้ให้บริการแปลภาษาแก่เกมจำนวนมาก อาทิ Lineage II, Battle of Arrow: Survival PvP, RemiLore และ The Heaven Sword and Dragon Saber ไม่ใช่แค่ในช่วงสั้นๆ แต่เป็นโปรเจ็คระยะยาวโดยเฉลี่ย 4 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การเตรียมการเปิดตัว และ PLC ทั้งหมด

กระบวนการ Localization ของ BOBGATE