Được chọn làm Công ty chuyên trách dịch vụ toàn cầu cho Export Voucher 2021