Cập nhật phiên bản chính thức của công cụ tìm kiếm do BOBGATE phát triển: BGFinder 2.0