Cập nhật phiên bản chính thức của công cụ kiểm tra bản dịch do BOBGATE phát triển: BGchecker 1.5